ครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด

389,431
คน *
สรุปยอดช่วยเหลือผู้ประสบภัย
2,089,632
ขวด *
น้ำดื่มน้ำทิพย์เพื่อผู้ประสบภัย
* ข้อมูล ณ ปีปัจจุบัน
"เข้าสู่ระบบ" (สำหรับเจ้าหน้าที่กาชาด)